Komunikat Superintendenta

Komunikat Superintendenta Naczelnego Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP

Niniejszym podaję komunikat dotyczący nominacji, które wchodzą w życie z dniem: 01.07.2020 r.

  1. Wojciech Ostrowski – probator III roku, odwołany z funkcji pastora parafii w Kielcach. Obejmuje obowiązki pastora parafii w Warszawie.
  2. Damian Szczepańczyk – probator III roku, odwołany z funkcji pastora parafii w Grudziądzu. Obejmuje obowiązki pastora parafii w Kielcach.
  3. Ks. Janusz Olszański – obejmuje obowiązki pastora parafii w Grudziądzu. Jednocześnie wyznaczam do pomocy, jako kaznodzieję Daniela Kułakowskiego – studenta trzeciego roku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Wyższego Seminarium Teologicznego im. Jana Łaskiego w Warszawie.

W chwili obecnej, do czasu Konferencji Dorocznej, nie są przewidziane inne nominacje. Pod warunkiem, że nie zaistnieje taka potrzeba. Z uwagi na przesunięcie terminu Konferencji Dorocznej, nominacje zostają ogłoszone w trakcie trwania roku konferencyjnego.

Informuje również, że decyzją Rady Kościoła z dnia 21 kwietnia 2020 r. na wniosek Superintendenta Okręgu Centralnego powołana została nowa parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Puławach woj. Lubelskie (Art. 61, 1 PW KEM w RP).

Obecnie w naszym środowisku toczy się dyskusja dotycząca kwestii LGBT+. W związku z powyższym przypominam stanowisko naszego Kościoła w kwestii seksualności człowieka:

Uznajemy, iż seksualność jest Bożym darem dla każdej osoby. Wzywamy każdego do odpowiedzialnego zarządzania tym świętym darem. Choć wszyscy ludzie są osobnikami seksualnymi, niezależnie od tego, czy pozostają w związkach małżeńskich, relacje seksualne są uznawane jedynie w monogamicznym, heteroseksualnym małżeństwie. Odrzucamy wszelkie formy komercjalizacji, bezczeszczenia i wykorzystywania seksu.

( …) Każda osoba potrzebuje posługi Kościoła w swych zmaganiach o osiągnięcie pełni człowieczeństwa, podobnie jak duchowej i emocjonalnej opieki ze strony społeczności, która umożliwia uzdrawiające relacje z Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą. Kościół Metodystyczny nie rozgrzesza homoseksualizmu i uważa te praktyki za nie dające się pogodzić z chrześcijańskim nauczaniem. Głosimy, że Boża łaska dostępna jest dla każdego. Będziemy starać się żyć razem w społeczności chrześcijańskiej, przyjmując siebie nawzajem, wybaczając sobie i miłując się wzajemnie, jak Chrystus umiłował i zaakceptował nas samych. Prosimy rodziny i zbory, by nie odrzucały i nie potępiały swych członków i przyjaciół będących gejami i lesbijkami. Oddajemy się służbie wszystkim ludziom. . (zob. Zasady Socjalne).

Każdy, kto naucza i praktykuje inaczej, nie postępuje zgodnie z nauką Pisma Świętego i praktyką Kościoła. Wobec osób nie stosujących się do tych zasad, zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe przewidziane w Prawie Wewnętrznym.

Siostry i Bracia w urzędzie,

Żywię nadzieję, że Konferencja Doroczna przełożona na termin 16 -18 października br. będzie się mogła odbyć w Katowicach bez przeszkód związanych z pandemia COVID-19.

Życzę Bożego błogosławieństwa w służbie dla Pana Kościoła.

Superintendent Naczelny

Ks. Andrzej Malicki

Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. dr. Włodzimierza Nasta, emerytowanego proboszcza luterańskiej parafii pw. Świętej Trójcy w Warszawie i wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Zapamiętamy Go nie tylko, jako duchownego i wykładowcę, ale przede wszystkim jako Człowieka szlachetnego, przyjaznego, głęboko wierzącego chrześcijanina, otwartego na dialog i pojednanie, rozumiejącego idee współczesnego ekumenizmu.

Jezus Chrystus , Pan Kościoła , daje nam obietnicę:

Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

J 6,51.54

Ja żyję i wy żyć będziecie.

J 14,19

Łączymy się w modlitwie i żałobie

z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim

oraz Bliskimi Zmarłego

i składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

W imieniu bratniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Ks. bp Andrzej Malicki

 

30. rocznica przyjęcia Deklaracji

           Trzydzieści lat temu, 21 kwietnia 1990 roku w Ostródzie LXIX Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, a 28 kwietnia tego samego roku w Warszawie Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przyjęły kolejną już Deklarację potwierdzającą chęć zacieśnienia współpracy: „…aby wzajemnie dodawać sobie odwagi, wzmacniać siłę świadectwa, wzmagać opór wobec zła, bezbożności i nie prawości, krzewić wiarę w Chrystusa, Syna Boga żywego, aby stała się niewzruszona jak skała”. Więcej…