Adwent i Boże Narodzenie

Na świecie było Słowo i świat przez nie powstał, ale świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w Jego imię (…) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy. Ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca.

(J 1, 10-12. 14 Przekład Ekumeniczny)

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Drodzy Czytelnicy Pielgrzyma Polskiego! 

Przed nami Adwent, Boże Narodzenie i nowy rok – 2022.

Gromadzimy się w tych dniach w naszych kościołach, aby dziękować Bogu za Jezusa Chrystusa, za zbawienie i życie wieczne. Adwent, pełen powagi i skupienia, nastraja nasze serca, by na nowo próbować zrozumieć Boga. Narodzenie Pańskie to manifestacja Jego chwały i potęgi.

Chciałbym, abyśmy w tych dniach odkryli tę doniosłą prawdę, że świat można zmieniać, zaczynając od siebie i od swojego otoczenia, że może być pięknie, uroczyście, nie tylko przy jakiejś szczególnej okazji.

Pragnę, abyśmy odkrywali, że Boże Narodzenie zaczyna i kończy się w naszych sercach.

To czas obdarowywania się prezentami. Dzisiaj też musimy już o nich myśleć. Czy mamy  złoto, kadzidło i mirrę? Nie? To dobrze. Nie jesteśmy w stanie ofiarować tego Bogu. Możemy Mu dać naszą miłość, wiarę i uwielbienie, możemy Mu dać samych siebie.

Życzę Wam, Waszym rodzinom i bliskim, żeby przy wigilijnym stole nikogo nie zabrakło, aby była obfitość miłości i radości. Abyście przy wszystkich przeciwnościach, które często niesie codzienność, znajdowali pociechę i wsparcie w naszym łaskawym Panu, Jezusie Chrystusie!

Niech Bóg błogosławi Was, Wasze Zbory i cały Kościół.

Ks. Andrzej Malicki

Superintendent Naczelny

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Nabożeństwo w PR 2

Zapraszamy do wysłuchania najbliższego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP,

w niedzielę  21 listopada  o godz. 8.00 w Drugim Programie Polskiego Radia.

Radio 2

Będzie to retransmisja nabożeństwa  z ostatniej Konferencji Dorocznej.

 

Apel Kościoła

Apel Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP w sprawie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy.

Działając z upoważnienia Konferencji Dorocznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, obradującej w Warszawie w dniach 28-31 października 2021 roku, w sprawie zajęcia stanowiska wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i obszaru objętego stanem wyjątkowym, jako organ wykonawczy naszego najwyższego zgromadzenia synodalnego, zwracamy się z apelem do współwyznawców, a także do wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy trwali we wspólnej modlitwie o przezwyciężenie zaistniałego kryzysu i jeśli zajdzie taka potrzeba, abyśmy w duchu nauczania naszego Mistrza – Jezusa Chrystusa okazywali niezbędną pomoc potrzebującym.

Jako chrześcijanie i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej jesteśmy dalecy od wchodzenia w kompetencje organów państwowych odpowiadających za ochronę polskiej ludności i naszych granic. Poczuwamy się jednak do odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest nasza Ojczyzna i cały świat, dlatego nie możemy zachować milczenia, kiedy widzimy jak część naszego kraju stała się miejscem kryzysu humanitarnego dotykającego mężczyzn, kobiety i dzieci, a wśród nich również osoby chore i straumatyzowane.

Zgodnie z nauczaniem społecznym naszego Kościoła, wyrażonym w Zasadach Socjalnych (Social Principles), uważamy wszystkich ludzi za członków Bożej rodziny. Dlatego jako chrześcijanie, dla których Słowo Boże jest wyznacznikiem życia, nie możemy odwracać się od osób potrzebujących pomocy.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, wierny Ewangelii i płynącej z niej braterskiej miłości między ludźmi, zwraca się do członków i sympatyków oraz wszystkich ludzi dobrej woli o zaangażowanie się w inicjatywy na rzecz wspierania ofiar kryzysu humanitarnego na polskich granicach oraz do modlitwy za tych, których obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju w naszej Ojczyźnie.

                                                                                             Rada Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego    w   Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 17 listopada 2021 roku.        

Nowe publikacje

        Ukazały się 2 nowe publikacje  Wydawnictwa ‘Pielgrzym Polski” . Pierwsza, pt. „To powinniśmy czynić”, autorstwa Mariusza Orłowskiego, która jest oparta na dysertacji doktorskiej pt. „To powinniśmy czynić. Ewangelicka etyka w ujęciu ks. Witolda Benedyktowicza  (1921-1997)” obronionej w tym roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

       Praca ta to interesujące studium badawcze prezentujące wkład twórczości naukowej ks. prof. W. Benedyktowicza do rozwoju etyki teologicznej i irenologii chrześcijańskiej. Cena 39,90 zł.

        Druga publikacja, pt. „Zwiastowanie łaski i wolności”, to wybór pism ks. prof. dr. hab. Witolda Benedyktowicza opublikowanych w latach 1945-1996 na łamach różnych czasopism kościelnych. Zawiera ona teksty zgrupowane w 5. działach tematycznych. Są to: kazania, historia i teologia metodyzmu, miscellanea theologica, teologia i historia reformacji.

        Prace te pochodzą z różnych okresów działalności kościelnej i naukowej ks. Witolda Benedyktowicza i odzwierciedlają bogatą paletę jego zainteresowań i badań naukowych. Cena 59,90 zł.

Książki do nabycia w parafiach  lub w Wydawnictwie