REGULAMIN KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO:

100 LAT KOŚCIOŁA

EWANGELICKO – METODYSTYCZNEGO”

PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „100 LAT KOŚCIOŁA EWANGELICKO – METODYSTYCZNEGO” zwanego dalej „Konkursem” jest Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP, z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 12, 00-561 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Celem konkursu jest:

a. uczczenie 100 – lecia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej

b. zwrócenie uwagi na historię Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce

c. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości członków i sympatyków Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w dziedzinie fotografii,

3. Przedmiotem Konkursu mają być fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez członków i sympatyków KEM na tle:

przyrody ożywionej – m.in. ludzie, zwierzęta, rośliny

– przyrody nieożywionej – m.in. góry, pagórki, wzniesienia, doliny, woda, ziemia, skały, pogoda, zabudowa

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną nieodpłatnie opublikowane na stronie internetowej KEM, jak również przez kościelne Wydawnictwo „Pielgrzym Polski”. Pozostałe prace fotograficzne mogą być także objęte nieodpłatnym prawem publikacji przez Organizatora.

5. Wernisaż wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się w trakcie uroczystych obchodów 100-lecia KEM w RP w roku 2021

6. Konkurs ma charakter otwarty, zgodnie z punktem 2, punktem 7 i punktem 8. Dla autorów zdjęć nie określa się limitu wiekowego.

7. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby zajmujące się fotografią amatorsko.

8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

9. Nadsyłane zdjęcia powinny być wykonane na terenie Polski i dotyczyć tematów nawiązujących do historii KEM w Polsce.

10. W Konkursie ustala się dwie kategorie wiekowe:

– pierwsza kategoria: dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

– druga kategoria: dla osób pełnoletnich po ukończeniu 18 roku życia.

11. W Konkursie dopuszcza się nadsyłanie prac wykonanych aparatami fotograficznymi, telefonami komórkowymi lub innym sprzętem elektronicznym. Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być barwne lub czarnobiałe.

12. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.


PRZYJMOWANIE PRAC


1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 fotografie.

3. Uczestnicy konkursu lub jego prawni opiekunowie mają obowiązek, przesłania zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na nieodpłatne opublikowanie fotografii- załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu Fotograficznego. Brak nadesłania zgody, uniemożliwia udział w konkursie uczestnika.

4. Terminarz:
• przyjmowanie prac do Konkursu: od momentu ogłoszenia do 10.05.2021r.

• wybór laureatów Konkursu do 15.05.2021 r.

• wręczenie nagród i wyróżnień połączone z wernisażem prac w 2021r

5. Organizator ma prawo do zmiany wyżej przyjętych terminów w przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatorów czynników. Informacja o zmianie zostanie ogłoszona i zamieszczona na internetowej stronie metodysci.pl oraz wysłana w formie elektronicznej do uczestników.

6. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie i mają być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

7. Fotografie nadsyłane w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail 100latKEM@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny: 100 – lecie KEM w RP”.

8. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG o minimalnej kompresji (możliwie najlepszej jakości). W przypadku braku możliwości przesłania prac drogą elektroniczną, dopuszcza się przesłanie wywołanych zdjęć drogą pocztową w odpowiednio zabezpieczonej kopercie na adres: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Małopolska 6, 25-341 Kielce

9. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru:

imię, nazwisko, wiek, tytuł zdjęcia.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

11. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

13. Wszystkie nadesłane prace fotograficzne, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo do nieodpłatnego opublikowania w kościelnych publikacjach.

JURY

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

2. Uczestnikiem konkursu nie może być członek Jury.

3. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie członków Jury.

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY

1. Zwycięskie prace konkursowe zostaną nagrodzone. Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Miejsca od 4 do 6 otrzymują wyróżnienia.

2. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu w wydawnictwie kościelnym „Pielgrzym Polski”, na stronie internetowej Kościoła i na profilu kościelnym facebooka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.metodysci.pl

2. Organizatorzy nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia zasad Regulaminu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

5. Załącznik nr 1 dotyczący zgody na przetwarzania danych osobowych i nieodpłatnego opublikowania fotografii, stanowi integralną część Regulaminu.

6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

RODO-Zgoda-na-przetwarzanie-danych KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs Fotograficzny