Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Konferencja Generalna dobiegła końca. Jestem wdzięczny, że  charakteryzowała się dobrą i pełną szacunku atmosferą – nawet podczas poruszania trudnych tematów. Wyczułem silną wolę, aby pamiętać o sobie nawzajem w wyzwaniach, przed którymi stoimy jako Kościół, a jednocześnie patrzeć w przyszłość i wspólnie podejmować kroki na drodze podążania za Jezusem i Jego misją.

Delegaci podjęli decyzje, które są również ważne dla nas jako Konferencji Centralnej. Na przykład, zdecydowaną większością głosów zatwierdzili pakiet ośmiu petycji w sprawie regionalizacji. Istniejące prawa konferencji centralnych pozostają niezmienione lub wzmocnione poprzez włączenie ich do konstytucji. Prawo do adaptacji zostanie wyraźniej uregulowane. „Konferencje Centralne” zostają przemianowane na „Konferencje Regionalne”. Oddzielna konferencja regionalna zostanie utworzona dla Kościoła w USA. To znacznie zmniejszy obciążenie Konferencji Generalnej. Regionalizacja umożliwi lepsze dostosowanie służby i misji do warunków panujących w różnych regionach. Niezbędne poprawki konstytucyjne muszą zostać ratyfikowane przez wszystkie Konferencje Roczne na całym świecie, zanim wejdą w życie.

Zrewidowane Zasady Społeczne będą nadal wspominać o tradycyjnym rozumieniu małżeństwa, ale dadzą również możliwość zdefiniowania go w inny sposób. Ani zrewidowane Zasady Społeczne ani Księga Dyscypliny Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego na całym świecie nie zawierają żadnych kwalifikujących stwierdzeń dotyczących orientacji seksualnej. Ważne dla nas: Zamiast tego Konferencja Generalna wyraźnie dała Konferencjom Centralnym władzę określania definicji małżeństwa i obrzędów ceremonii małżeńskich, jak również standardów dla kandydatów do posługi duszpasterskiej i ordynacji na ich własnym obszarze. Konferencje Centralne mogą delegować te uprawnienia swoim konferencjom rocznym. To, co postanowiliśmy na Nadzwyczajnej Konferencji Centralnej w Bazylei w listopadzie 2022 r., może teraz zostać wdrożone przy pełnym wsparciu Konferencji Generalnej. Zapewniamy ochronę różnych przekonań w naszej Konferencji Centralnej. Przypominamy, że decyzja Konferencji Centralnej pozwala konferencji dorocznej lub krajowi na utrzymanie rozumienia małżeństwa i ludzkiej seksualności zgodnie z Księgą Dyscypliny z 2016 roku lub w przypadku gdy prawo cywilne w danym kraju opiera się na innym rozumieniu na ustanowienie własnych przepisów. Teraz będziemy mogli sfinalizować te decyzje w naszej Dyscyplinie na Konferencji Centralnej w marcu 2025 roku.

Chciałbym podzielić się z wami dwiema ważnymi rzeczami: Z jednej strony zachodzą obecnie duże zmiany, które wywołują bardzo różne emocje i myśli. Dlatego nadal bądźmy wobec siebie bardzo uważni i pełni szacunku. Z drugiej strony nasza misja kontynuuje towarzyszenie ludziom w ich drodze do naśladowania Jezusa w celu przekształcania świata. Konferencja Generalna pozwala nam jeszcze lepiej dostosować naszą misję do danego kontekstu i kultury – jednocześnie chroniąc nasze różne przekonania. Taka kontekstualizacja nie jest niczym nowym. Apostoł Paweł napisał do Koryntian: „Stałem się wszystkim dla wszystkich, abym mógł zbawić niektórych wszelkimi możliwymi sposobami. Wszystko, co czynię, czynię dla ewangelii” ( 1 Kor 9:22f).

Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie jest i pozostaje centrum Bożej misji na świecie. Było to centrum dla ap. Pawła i pozostaje tym samym dla nas jako Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego dzisiaj. Kierując się Bożym Duchem, zawsze szukajmy nowych sposobów dotarcia do ludzi, aby głosić im Ewangelię tam, gdzie są i gdzie żyją. Razem z osobami, do których Bóg nas posłał, szukajmy sposobów bycia Kościołem, które otwierają drzwi do stania się uczniami Jezusa Chrystusa.

Odważnie eksperymentujmy z kreatywnymi formami głoszenia, aby nasi sąsiedzi i przyjaciele mogli usłyszeć i przyjąć Dobrą Nowinę wraz ze swoimi pytaniami i potrzebami. Uczmy się od siebie nawzajem i wspierajmy się.

Jestem wdzięczny, że mogę być z wami w tej wspaniałej służbie i uczestniczyć w Bożej misji na tym świecie! Dziękuję za Waszą miłość do Boga i ludzi oraz za wszystkie modlitwy, dary, czas i energię, które poświęcacie tej służbie. Niech Bóg was błogosławi i napełnia swoim głębokim pokojem!

Bp Stefan Zürcher

Zwierzcnik Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej KEM

List pasterski