OŚWIADCZENIE XCVIII KONFERENCJI DOROCZNEJ

KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O OCHRONIE ŚRODOWISKA DLA NASZYCH WNUKÓW

My, ludzie zwani metodystami, wyznając wiarę w Boga, naszego Stwórcę i Ojca, w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela oraz Ducha Świętego, który nas strzeże i prowadzi”, zgromadzeni na XCVIII Konferencji Dorocznej, najwyższym zgromadzeniem synodalnym Kościoła Ewangelicko Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej z radością przypominamy o społecznym nauczaniu naszego Kościoła, wyrażonym w Zasadach Socjalnych Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, którego jesteśmy integralną częścią.

Nasze Zasady Socjalne mówiąc o Bożym stworzeniu zobowiązują nas również do jego ochrony. Czytamy w nich: „Całe stworzenie jest własnością PANA i jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób z niego korzystamy lub go nadużywamy. Woda, gleba, minerały, źródła energii, rośliny, życie zwierząt oraz powietrze – winny być cenione i zachowywane nie tylko ze względu na to, że są one użyteczne dla istot ludzkich, ale dlatego, że są Bożym stworzeniem. Bóg ustanowił nas zarządcami Swego stworzenia” (160. I.).

„Wspieramy politykę społeczną, która służy zredukowaniu i poddaniu kontroli powstawania śmieci i odpadów przemysłowych; zapewnianiu bezpiecznego przetwarzania odpadów chemicznych i nuklearnych (i prowadzi do wyeliminowania tychże); ograniczeniu ilości odpadów municypalnych; zapewnianiu właściwego recyklingu i pozbywania się tychże odpadów; służy oczyszczaniu zanieczyszczonego powietrza, wody i gleby” (160.A.).

„Domagamy się podjęcia realnych wysiłków na rzecz oszczędzania energii oraz odpowiedzialnego gospodarowania wszelkimi jej zasobami, ze szczególnym uwzględnieniem troski o rozwój odnawialnych źródeł energii tak, aby uwzględniały one dobro ziemi” (160.B.).

„Wspieramy regulacje mające na względzie ochronę życia i zdrowia zwierząt, włączając w to również te, które odnoszą się do humanitarnego traktowania zwierząt domowych i innych zwierząt gospodarskich, zwierząt wykorzystywanych do badań naukowych oraz te dotyczące bezbolesnego uboju zwierząt rzeźnych, ryb i drobiu. Wspieramy ochronę wszystkich gatunków zwierząt, zwłaszcza tych zagrożonych wyginięciem” (160.C.).

„Gwałtowna industrializacja i odpowiadający jej wzrost zużycia paliw płynnych doprowadziły do zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej. Emisja gazów cieplarnianych grozi dramatycznymi zmianami klimatu ziemskiego dla przyszłych pokoleń, co związane jest z poważnymi implikacjami jeśli chodzi o środowisko, ekonomię i życie społeczne. Owe niekorzystne wpływy zmian globalnego klimatu w sposób nieproporcjonalny dotykają ludzi i narody najmniej odpowiedzialne za ich emisję. Dlatego też wspieramy wysiłki wszystkich rządów zmierzające do wprowadzenia obowiązkowych wymogów redukcji gazów cieplarnianych i wzywamy poszczególne osoby, Kościoły, przedsiębiorstwa, fabryki i wspólnoty ludzkie do redukcji tychże emisji” (160.D.).

Świadomi jesteśmy tego, że każda niepotrzebnie włączona żarówka, komputer, telewizor, radio, wyrzuconej plastikowe opakowanie, zabawki i inny pomocniczy sprzęt, każde nadużywanie środków chemicznych (płynów, proszków, granulatów), każde zanieczyszczanie powietrza, przyczyniają się do „uśmiercania planety naszej i naszych wnuków”.

Dlatego wzywamy współwyznawców oraz wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia natychmiastowych i radykalnych działań zmierzających do zmiany stylu życia. Złe nawyki zastąpmy działaniami na rzecz samoograniczenia dystrybucji szkodliwych środków, które zanieczyszczają i niszczą Matkę Ziemię. Nasze metodystyczne przekonanie o potrzebie czystości wewnętrznej i zewnętrznej skłania nas do rozwoju duchowego i dbania
o środowisko, w którym żyjemy. Wyrazem takich religijnych przekonań są:

(1) nieustanna modlitwa w intencji Bożego stworzenia,

(2) roztropność konsumpcyjna oraz

  • aktywność na rzecz konkretnych działań ekologicznych.

 

Zobowiązujemy się do takiego ekologicznego życia, które nie szkodziłoby ludziom i innym formom życia.

 

XCVIII Konferencja Doroczna

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Ostróda, 23 czerwca 2019 roku