Serdecznie witamy!

andrzej-malicki-superintendent-kosciol-metodystow-644x965Wiem, że internet jest dzisiaj podstawowym narzędziem komunikacji i informacji. Dlatego cieszę się, że odwiedzasz stronę Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego. Mam nadzieję, że znajdziesz to, co Ciebie interesuje. Staramy się informować, edukować, a także dzielić tym co dla nas najważniejsze – Ewangelią o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jako metodyści chcemy być Kościołem: Otwartych Serc, Otwartych Umysłów i Otwartych Drzwi. Wiem, że odwiedzając nas, nie tylko wirtualnie, możesz liczyć na naszą otwartość.

Zapraszam, poznawajcie nas i nasz Kościół. Z serca wszystkim błogosławię.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego w RP.
Ks. sup. Andrzej Malicki


Kim są Metodyści?

Metodyzm jest poreformacyjnym ruchem religijnym, który organizacyjnie wyłonił się z Kościoła Anglii w XVIII w. na fali przebudzenia i odrodzenia o charakterze ewangelicznym, co wiązało się z działalnością ks. Jana Wesleya (1703-1791), anglikańskiego duchownego, wychowanka, a następnie nauczyciela na uniwersytecie w Oksfordzie.

W odrębny Kościół metodyzm zorganizował się w 1784 r. w Ameryce Północnej – i to nie tyle z chęci oddzielenia się od macierzystego Kościoła Anglii, ile raczej w wyniku wydarzeń historycznych (powstanie Stanów Zjednoczonych), powodujących oczywiste oddzielenie się od Korony Brytyjskiej i tym samym od wpływów Kościoła państwowego. Przeczytaj więcej!

Aktualności

Program Dni Odnowy
- data: 30 lipca 2018
Zmarł ks. Daszuta
- data: 22 lipca 2018
Prośba o modlitwę
- data: 10 lipca 2018
Nabożeństwo w TVP 2
- data: 5 lipca 2018
Nowa ksiązka
- data: 5 lipca 2018
97. Konferencja Doroczna
- data: 18 czerwca 2018
Reportaż w TVP 2
- data: 7 czerwca 2018
Konferencja Doroczna
- data: 2 czerwca 2018
Podziękowanie
- data: 28 maja 2018
Nekrolog
- data: 19 maja 2018
Rejestracja na Dni Odnowy
- data: 19 maja 2018
Nabożeństwo z Katowic
- data: 17 maja 2018
Dla dzieci
- data: 13 kwietnia 2018

Facebook

WieczernikLekcjonarz

Czytania liturgiczne przeznaczone na nabożeństwa.

Kwiecień 2018 r.
Rok Liturgiczny “B”.

Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
Objawienie św. Jana 1,17-18(Biblia Warszawska)


2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 8.04.2018 r.

Wspólnota miłości uczniów Zmartwychwstałego
Hasło biblijne niedzieli: A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Dz. Ap. 4, 32

Wersety wstępne: Kazn. Sal. 11, 1-2. 4. 10a
Czytanie responsoryczne: Psalm 133
Czytania nowotestamentowe: Dz. Ap. 4, 32-35, I Jana 1, 1 — 2,2
Ewangelia: Jan 20, 19-31
Intencja modlitewna: O służbę na rzecz dzieci prowadzoną przez Komitet Wychowania Chrześcijańskiego.


3 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04.2018 r.

Dzieci Boże zwiastunami upamiętnia i pokoju dla wszystkich ludzi
Hasło biblijne niedzieli: Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy! I Jana 3, 1a

Wersety wstępne: Obj. 14, 6-7a
Czytanie responsoryczne: Psalm 4
Czytania nowotestamentowe: Dz. Ap. 3, 12-19, I Jana 3, 1-7
Ewangelia: Łuk. 24, 36b-48
Intencja modlitewna: O owocne działania Komitetu Ewangelizacji i Misji.


4 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04.2018 r.

Życie w Zmartwychwstałym darem miłości Ojca
Hasło biblijne niedzieli: Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, rzez które moglibyśmy być zbawieni. Dz. Ap. 4, 12b

Wersety wstępne: Psalm 118, 28-29
Czytanie responsoryczne: Psalm 23
Czytania nowotestamentowe: Dz. Ap. 4, 5-12, I Jana 3, 16-24
Ewangelia: Jan 10, 11-18
Intencja modlitewna: O wytrwałą służbę wśród młodzieży prowadzoną przez Komitet Młodzieży.


5 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.04.2018 r.

Doskonałość w miłości najwyższym stopniem trwania w Panu
Hasło biblijne niedzieli: Doskonała miłość usuwa bojaźń. I Jana 4, 18b

Wersety wstępne: Joel 2, 21-23a
Czytanie responsoryczne: Psalm 22, 25-31
Czytania nowotestamentowe: Dz. Ap. 8, 26-40, I Jana 4, 7-21
Ewangelia: Jan 15, 1-8
Intencja modlitewna: O służbę Komitetu Kobiet w Kościele i w poszczególnych zborach.

Maj 2018 r.
Rok Liturgiczny “B”.

Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Ewangelia wg św. Mateusza 28,18-20
(Biblia Warszawska)


6 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6.05.2018 r.

Radosna, zwycięska wiara przyjaciół Jezusa
Hasło biblijne niedzieli: Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza! I Jana 5, 4b

Wersety wstępne: Psalm 59, 17-18
Czytanie responsoryczne: Psalm 98
Czytania nowotestamentowe: Dz. Ap. 10, 44-48, I Jana 5, 1-6
Ewangelia: Jan 15, 9-17
Intencja modlitewna: O służbę Komitetu ds. Społecznych wśród potrzebujących.


ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 10.05.2018 r.

Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie z chwałą sądzić żywych i umarłych.
Apostolicum

I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i znów przyjdzie z chwałą sądzić żywych i umarłych; którego Królestwu nie będzie końca.
Niceanum

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i przyjął na powrót swoje ciało ze wszystkim, co się składa na doskonałość natury ludzkiej oraz wstąpił na niebiosa, aby w dniu Sądu Ostatecznego przyjść znowu sądzić wszystkich ludzi.
Metodystyczne Artykuły Wiary, Art. III

Nadzwyczajny znak mocy Bożej
Hasło biblijne święta: Ten Jezus, który od was został wzięt6y w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Łuk. 24, 11b

Wersety wstępne: Ps. 89, 6-7. 9
Czytanie responsoryczne: Psalm 47
Czytania nowotestamentowe: Dz. Ap. 1, 1-11, Efez. 1, 15-23
Ewangelia: Łuk. 24, 44-53


7 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 13.05.2018 r.

Świadectwo Boga i jego sług
Hasło biblijne niedzieli: Kto wierzy w Syna Bożego ma świadectwo w sobie. I Jana 5, 10a

Wersety wstępne: II Ks. Samuela 22, 31-33
Czytanie responsoryczne: Psalm 1
Czytania nowotestamentowe: Dz. Ap. 1, 15-17. 21-26, I Jana 5, 9-13
Ewangelia: Jan 17, 6-19
Intencja modlitewna: O nowe powołania do służby pastorskiej i diakonijnej.


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIELONE ŚWIĘTA – 20.05.2018 r.

Zstępuje Duch Święty
Hasło biblijne niedzieli: I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Dz. Ap. 2, 4a

Wersety wstępne: Ps. 104, 24. 30-31. 35b
Czytanie responsoryczne: Pieśń Zielonoświątkowa (Kancjonał s. 750) lub Veni, Creator Spiritus (Kancjonał, s. 751)
Czytania nowotestamentowe: Dz. Ap. 2, 1-21, Rzym. 8, 22-27
Ewangelia: Jan 15, 26-27; 16, 4b-15
Intencja modlitewna: By Kościół był zawsze otwarty na działanie Ducha Świętego.

Jest tylko jeden Bóg, żywy, prawdziwy i wiekuisty, niematerialny i bezcielesny, o nieskończenie wielkiej mocy, mądrości i dobroci; Stwórca i zachowawca wszechrzeczy widzialnych i niewidzialnych. A w tej jedynej istocie Bóstwa są trzy Osoby jako jeden byt, równie wszechmocne i równie odwieczne – Ojciec, Syn i Duch Święty.

Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, jest co do swej istoty, majestatu i chwały, jednością z Ojcem i Synem, prawdziwym, wiecznym Bogiem.
Metodystyczne Artykuły Wiary, Art. I i IV


DZIEŃ WESLEYAŃSKI – 24.05.2018 r.
Rok 1738 – nawrócenie ks. Jana Wesleya.


NIEDZIELA ŚWIĘTEJ TRÓJCY (pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego) – 27.05.2018 r.

Dzieło Ojca, przez Syna, w Duchu Świętym
Hasło biblijne niedzieli: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Rzym. 8, 14. 17b

Wersety wstępne: Psalm 13, 6
Czytanie responsoryczne: Psalm 29
Czytanie starotestamentowe: Izajasz 6, 1-8
Czytanie nowotestamentowe: Rzym. 8, 12-17
Ewangelia: Jan 3, 1-17
Intencja modlitewna: O dar mądrości i miłości w posługiwaniu Kościoła w świecie.

Czerwiec 2018 r.
Rok Liturgiczny “B”.

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.
Ewangelia wg św. Mateusza 6,33
(Biblia Warszawska)


NIEDZIELA – 03.06.2018 r.

Bóg wobec stanu człowieka
Hasło biblijne niedzieli: Mamy ten skarb w naczyniach glinianych… II Kor. 4, 7ab

Wersety wstępne: Ps. 109, 30-31
Czytanie responsoryczne: Psalm 33, 13-22
Czytanie starotestamentowe: I Ks. Samuela 3, (1-9) 10-20
Czytanie nowotestamentowe: II Kor. 4, 5-12
Ewangelia: Mar. 2, 23 — 3, 6
Intencja modlitewna: O probatorów przygotowujących się do służby duchownego.


NIEDZIELA – 10.06.2018 r.

“Tak” i “Nie” w życiu człowieka
Hasło biblijne niedzieli: To, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. II Kor. 4, 18b

Wersety wstępne: Jer. 44, 4-51. 7a
Czytanie responsoryczne: Psalm 138
Czytanie starotestamentowe: I Ks. Samuela 8, 4-20 (11, 14-15)
Czytanie nowotestamentowe: II Kor. 4, 13-18 — 5,1
Ewangelia: Mar. 3, 20-35
Intencja modlitewna: O prowadzenie Ducha Świętego dla 97. Konferencji Dorocznej, która w najbliższy czwartek rozpocznie swoje obrady.


NIEDZIELA – 17.06.2018 r.

Wzrost plonu Bożego ziarna
Hasło biblijne niedzieli: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem. Mar. 4, 26ab

Wersety wstępne: Psalm 72, 16. 18-19
Czytanie responsoryczne: Psalm 143
Czytanie starotestamentowe: I Ks. Samuela 15, 34—16,13
Czytanie nowotestamentowe: II Kor. 5, 6-10. (11-13) 14-17
Ewangelia: Mar. 4, 26-34
Intencja modlitewna: O błogosławieństwo dla działań Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce w roku konferencyjnym 2018/2019.


NIEDZIELA – 24.06.2018 r.

Czas walki
Hasło biblijne niedzieli: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Mar. 4, 40b

Wersety wstępne: Psalm 124, 2-8
Czytanie responsoryczne: Psalm 37, 12-30 (cz. II)
Czytanie starotestamentowe: I Ks. Samuela 17 (1a. 4-11.19-23) 32-49
Czytanie nowotestamentowe: II Kor. 6, 1-13
Ewangelia: Mar. 4, 35-41
Intencja modlitewna: O zbór w Grudziądzu.

Lipiec 2018 r.
Rok Liturgiczny “B”.

Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał On synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą
nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich.

Dzieje Apostolskie 10,34-36
(Biblia Warszawska)


NIEDZIELA – 01.07.2018 r.

Być razem
Hasło biblijne niedzieli: Chodzi o równość. II Kor. 8, 13b

Wersety wstępne: Psalm 35, 10b. 13-14. 27-28
Czytanie responsoryczne: Psalm 130
Czytanie starotestamentowe: II Ks. Samuela 1, 1. 17-27
Czytanie nowotestamentowe: II Kor. 8, 7-15
Ewangelia: Mar. 5, 21-43
Intencja modlitewna: O błogosławieństwo i opiekę Bożą nad dziećmi i młodzieżą podczas wakacyjnego wypoczynku.


NIEDZIELA – 08.07.2018 r.

Drogi wysłanych przez Pana
Hasło biblijne niedzieli: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją! II Kor. 12, 9b

Wersety wstępne: Jer. 45, 3-5
Czytanie responsoryczne: Psalm 48
Czytanie starotestamentowe: II Ks. Samuela 5, 1-5. 9-10
Czytanie nowotestamentowe: II Kor. 12, 2-10
Ewangelia: Mar. 6, 1-13
Intencja modlitewna: O uczestników i prowadzących kościelne obozy młodzieżowe.


NIEDZIELA – 15.07.2018 r.

Otrzymujący Boże błogosławieństwo
Hasło biblijne niedzieli: (…) ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Efez. 1, 3b

Wersety wstępne: Psalm 89, 12-15
Czytanie responsoryczne: Psalm 24
Czytanie starotestamentowe: II Ks. Samuela 6, 1-5. 12b-19
Czytanie nowotestamentowe: Efez. 1, 3-14
Ewangelia: Mar. 6, 14-29
Intencja modlitewna: O zbór w Bielsku-Białej (Wapienica).


NIEDZIELA – 22.07.2018 r.

Pan zsyła pokój bliskim swoim
Hasło biblijne niedzieli: On jest pokojem naszym (…) tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Efez. 2, 14a. 19

Wersety wstępne: Psalm 89, 25. 27. 29
Czytanie responsoryczne: Psalm 61
Czytanie starotestamentowe: II Ks. Samuela 7, 1-14a
Czytanie nowotestamentowe: Efez. 2, 11-22
Ewangelia: Mar. 6, 30-34. 53-56
Intencja modlitewna: O zbory w Bydgoszczy i Inowrocławiu.


NIEDZIELA – 29.07.2018 r.

Poznanie miłości Chrystusowej
Hasło biblijne niedzieli: Żebyście mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Efez. 3, 19

Wersety wstępne: Psalm 12, 6
Czytanie responsoryczne: Psalm 136
Czytanie starotestamentowe: II Ks. Samuela 11, 1-15
Czytanie nowotestamentowe: Efez. 3, 14-21
Ewangelia: Jan 6, 1-21
Intencja modlitewna: O zbory w Chodzieży i Międzyrzeczu. Misja w Czarnkowie.

Sierpień 2018 r.
Rok Liturgiczny “B”.

Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
1 List Piotra 2,9
(Biblia Warszawska)


NIEDZIELA – 5.08.2018 r.
Powołanie do jedności w Chrystusie

W opracowaniu…

Kościół w mediach

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń Kościoła w mediach.

Nabożeństwa
W niedzielę o godz. 8:00 zapraszamy do wysłuchania nabożeństwa w Programie II Polskiego Radia. Poniżej daty retransmisji:

1 stycznia
30 marca (Wielki Piątek), godz. 18.00
21 maja (poniedziałek, godz. 18.00, II Dzień Zesłania Ducha Świętego)
15 lipca
21 października
16 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Kościoły w Polsce i na świecie
Dziesięciominutowa audycja radiowa z cyklu: “Kościoły w Polsce i na świecie” nadawana jest w sobotę, o godz. 19:15 w Programie I Polskiego Radia. Poniżej daty emisji:

20 stycznia
10 marca
5 maja
23 czerwca
18 sierpnia
15 października
1 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Pięć minut nad Biblią
Audycję radiową “Pięć minut nad Biblią” można wysłuchać w sobotę o godz. 7:40, w Programie II Polskiego Radia.
Poniżej daty emisji:

10 lutego

31 marca

19 maja

 7 lipca

 25 sierpnia

 13 października

 1 grudnia

 Zapraszamy!

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Polskie Radio Koszalin
Audycje Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP emitowane są w każdą trzecią niedzielę miesiąca na falach Polskiego Radia Koszalin o godz. 8:30.

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!

Radio Łódź
Audycja metodystyczna w ramach cyklu programów “Słowo – audycja Kościołów regionu łódzkiego zrzeszonych w PRE”, w niedzielę o godz. 7:45.

SŁUCHAJ AUDYCJĘ ONLINE!