Luteranie, katolicy, metodyści, reformowani i anglikanie pogłębili swe relacje.

W dniu 31 października 2017 r. odprawione zostało uroczyste nabożeństwo ekumeniczne w Opactwie Westminsterskim (Anglia) z okazji 500 – lecia Reformacji. Miało one szczególne znaczenie, gdyż odnosiło się do  największej kontrowersji Reformacji, jakim była nauka o usprawiedliwieniu.

500 lat temu, duchowny katolicki ks. dr Marcin Luther rozpoczął Reformację, publikując w Wittenbergii (Niemcy) swoje 95 tez. Głównym punktem jego argumentacji była teologiczna zasada, że człowiek może być pojednany z Bogiem – usprawiedliwiony – jedynie na skutek wiary, a nie poprzez dobre uczynki, pokutę lub kupowanie odpustów.

„Kiedy Światowa Federacja Luterańska i Kościół katolicki podpisali wspólną Deklarację w sprawie doktryny o usprawiedliwieniu w 1999 r., to rozwiązaliście zaleglą kwestię teologiczną z 1517 r., i to w decydującym momencie dla wszystkich Kościołów, poszukujących jedności i pojednania”, powiedział podczas nabożeństwa arcybiskup Canterbury, Justin Welby.

Wspólna Deklaracja z 1999 r. (Joint Declaration on the Doctrine of Justification > JDDJ). Siedem lat później została ona przyjęta przez Światową Radę Metodystyczną ( w lipcu 2006 r. w Seulu) oraz przez Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych w lipcu bieżącego roku. W minionym roku na spotkaniu w Lusace w Zambii Anglikańska Rada Konsultacyjna (Anglican Consultative Council > ACC) „z zadowoleniem przyjęła i potwierdziła” istotę JDDJ. Anglikańska Rada oznajmiła w swej deklaracji, że „anglikanie i luteranie mają wspólne zrozumienie usprawiedliwiającej łaski Bożej. . ., iż jesteśmy zaliczeni do usprawiedliwionych i stajemy się sprawiedliwymi przed Bogiem wyłącznie z łaski przez wiarę, z powodu zasług naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a nie ze względu na nasze uczynki czy zasługi „.

Arcybiskup Justin Welby przedstawił tekst rezolucji ACC sekretarzowi generalnemu Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Dr Martinowi Junge oraz sekretarzowi Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, biskupowi Brian Farrellowi. Świadkami tego wydarzenia był Revd Ivan Abrahams, sekretarz generalny Światowej Rady Metodystów oraz Revd Dr Chris Ferguson, sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych.

W ten sposób cztery duże rodziny wyznaniowe mają to samo zrozumienie nauki o usprawiedliwieniu. To wielki historyczny moment!

W oparciu o biuletyn informacyjny Światowej Rady Metodystycznej opracował ks. dr Edward Puślecki .

Pogłębienie relacji