Polska Rada Ekumeniczna wybierze nowe władze. 31 sierpnia odbędzie się w Centrum Luterańskim w Warszawie Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej. Podczas obrad delegaci wybiorą nowy Zarząd Rady. Wygłoszona zostanie również refleksja z okazji 70-lecia tej ekumenicznej organizacji. Zgromadzenie Ogólne ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i jest zwołane w związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnych władz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

     Ustępujący prezes abp Jeremiasz przedstawi swoje sprawozdanie. Delegaci Kościołów członkowskich i organizacji stowarzyszonych wybiorą nowego prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną PRE. W tym roku mija 70 lat od utworzenia Polskiej Rady Ekumenicznej. Temu jubileuszowi będzie poświęcona druga część obrad. Refleksją na temat PRE podzieli się ks. Edward Puślecki, były zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, sekretarz Zarządu PRE mijającej kadencji i prezes Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Po zakończeniu obrad (ok. godz. 16) przewidziana jest konferencja prasowa z nowym prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.

* * *

     Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych. Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje inicjatywy diakonijne (charytatywne), prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty. Prace Rady prowadzone są w jej komisjach i oddziałach regionalnych. Polska Rada Ekumeniczna zrzesza obecnie siedem Kościołów członkowskich: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół EwangelickoMetodystyczny w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Członkami stowarzyszonymi PRE są Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików.        

       Pracami Polskiej Rady Ekumenicznej kieruje jej Prezydium, w skład którego wchodzą zwierzchnicy Kościołów członkowskich. Zarząd na czele z prezesem wykonuje uchwały Prezydium i prowadzi bieżące prace Rady, reprezentując ją na zewnątrz. Zgromadzenie Ogólne składa się z delegacji Kościołów członkowskich i członków stowarzyszonych. Wybiera ono Zarząd i prezesa Rady, decyduje o przyjęciu nowych członków i zmianach w statucie, a także zatwierdza sprawozdania i udziela absolutorium Zarządowi. Więcej o Polskiej Radzie Ekumenicznej na www.ekumenia.pl. 

Wybory w PRE